понеділок, 30 травня 2011 р.

dentallogiQ

WIZUALIZACJA PLANU LECZENIA

OPROGRAMOWANIE FUNKCJONUJE
W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB:

     Specjalista (lekarz, student lub stażysta) bada i analizuje pano-ramiczne zdjęcie rentgenowskie, oceniając sytuacje wyjściową układu zębowo-szczękowego poszczególnego pacjenta w chwili pierwszej wizyty.

     Za pomocą narzędzi aplikacji specjalista odtwarza istniejącą sytuację kliniczną bez zbędnych szczegółów (cieni rentgenow-skich) w postaci rysunku, na którym wyraźnie przedstawia wszystkie obiekty widoczne na zdjęciu panoramicznym, akcen-tując wymagające zabiegów stomatologicznych.

     Za pomocą tych samych narzędzi specjalista konstruuje prze-widywany plan leczenia lub jego warianty alternatywne, dołą-czając osobny komentarz do każdego rysunku (na przykład, czas trwania i wartość leczenia), oraz przedstawia je pacjentowi, ekspertowi lub koledze w wersji elektronicznej lub papierowej.

     Za pomocą obrazów graficznych zawartych w aplikacji (plomby, korony, implanty, bloki kostne itp.) specjalista może nie tylko sporządzić plan leczenia, lecz także zilustrować wszystkie etapy zaplanowanego leczenia bez ograniczenia łącznej liczby rysun-ków.

PRZEZNACZENIE OPROGRAMOWANIA

     Oprogramowanie dentallogiQ jest wielofunkcyjne i może być wykorzystywane zarówno przez prywatne, jak i państwowe za-kłady opieki zdrowotnej lub uczelnie.
Oprogramowanie instaluje się indywidualnie na każdym stano-wisku pracy (komputer stacjonarny lub laptop) uczelni, kliniki lub poszczególnego specjalisty z logo i danymi drukowanymi w górnej części strony. 

OPROGRAMOWANIE ZOSTAŁO OPRACOWANE W CELU:

Wizualizacji planu leczenia stomatologicznego w celu uspraw-nienia kontaktu pomiędzy lekarzem (zakładem dentystycznym) a pacjentem oraz skutecznego i fachowego kontaktu między specjalistami.

Za pomocą kolorowych ilustracji oprogramowanie pozwala na odtworzenie istniejącego stanu zębów i otaczających je tkanek oraz poglądową demonstrację planu leczenia, w tym wszystkich etapów tego planu. dentallogiQ składa się z kilku obrazów z ko-mentarzami tekstowymi. Na stronie formatu A4 można przed-stawić i wydrukować dwa do czterech rysunków.

Oprogramowanie pozwala specjaliście na sporządzenie w ciągu 10-20 minut planu leczenia i wizualizacji niezależnie od zło-żoności oraz otrzymanie kolorowego wydruku. Umożliwia to z kolei natychmiastowe zapoznanie pacjenta z planem, omó-wienie osobliwości realizacji planu za pomocą obiektów graficz-nych (rysunków), które są zrozumiałe nie tylko dla specjalistów, lecz także pacjentów.

OPROGRAMOWANIE MOŻE ZOSTAĆ WYKORZYSTANE:

dla celów współdziałania lekarza (kliniki) i pacjenta po prze-prowadzeniu badania i konsultacji jako narzędzie podwyżs-zenia motywacji pacjenta do realizacji zaproponowanego planu leczenia

w celu szkolenia lub doskonalenia zawodowego pracowników zakładu opieki zdrowotnej, którzy za pomocą aplikacji będą rozumieć, analizować i konstruować plan leczenia zapropono-wany przez lekarza

w celu udzielania konsultacji zdalnych lub wymiany opinii spe-cjalistów

w celu szkolenia studentów i stażystów w ramach przed- i pody-plomowych programów edukacyjnych
w celu oceny poziomu wiedzy w ramach procesu egzaminacyj-nego

SYTUACJA WYJŚCIOWA (Z OPG)
Diagnoza: szczęka - częciowy brak zębów III kl.Kennedy’ego; żuchwa - częciowy brak zębów II kl. Kennedy’ego; przywier-zchokowe zapalenie ozębnej zębów # 13, 14, 15, 17, 24; pi-onowe przemieszczenia zęba # 16; ząb #18 zatrzymany.
ZAPROPONOWANY PLAN LECZENIA

Zaproponowano kompleksowy plan leczenia: leczenia kana-łowe zęba #13; usunięcie zębów #14, 15, 16, 17, 24; obustronne podniesienia dna zatoki szczękowej; augumentacja kostna w miejscach usuniętych i brakujących zębów; wszczepienia 6-ciu implantów w szczęce i 3-ch implantów w żuchwie; metaloc-eramiczne (ceramiczne) korony z oparciem na implantach.


dentallogiQ

VISUALISIERUNGSLÖSUNGEN FÜR BEHANDLUNGSPLANUNG


dentallogiQ FUNKTIONIERT WIE FOLGT:

     Mit Hilfe des Programms wird ein Bild kreiert, das dem Pan-oramabild bzw. der aktuellen klinischen Situation des Patienten entspricht. Dies erfolgt unter Aussparung unnötiger Details, wie z.B. dem Röntgenschatten, jedoch mit allen Elementen, die für eine Behandlung oder eine Behandlungsoption von Bedeutung sind.
     Mit Hilfe der graphischen Elemente (z. B. Zähne, Zahnfüllun-gen, Kronen, Implantate, Knochen-Blöcke, «Sinuslift» usw.) werden weitere Bilder konstruiert, welche die vorgeschlagenen Behandlungsschritte einschließlich der Alternativen aufzeigen. Die Anzahl der Bilder ist beliebig.

     Der Behandlungsplan ist versehen mit:

Abbildungen, und Arztkommentaren, (wie Zeitrahmen der Behandlung, evtl. Kosten usw.) sowie mit eigenem Logo der Einrichtung in der oberen Ecke des Deckblattes und wird dem Patienten ausgedruckt oder in digitaler Form zur Verfügung gestellt.

BESTIMMUNG VON dentallogiQ:

  Die Software hat eine Mehrzweckbestimmung und kann in vielen Einrichtungen wie z.B. Zahnarztpraxen, Kliniken und Universitäten eingesetzt werden.

     Die Software ist für einen oder für mehrere PC-Arbeitsplätze (je nach Lizenz) bestimmt. 

DIE SOFTWARE dentallogiQ WURDE MIT DEM ZIEL ENTWICKELT:

Patienten den Zahnarztbehandlungsplan durch eine verständli-che Visualisierung näher zu bringen. Da es sich in der mod-ernen Zahnheilkunde häufig um komplizierte sowie zeit- und kostenintensive Vorgänge handelt, ist die Einbeziehung des Pa-tienten in die Behandlungsplanung von äußerster Wichtigkeit. «Nur ein gut aufgeklärter Patient, ist ein zufriedener Patient.»

dentallogiQ ermöglicht Ärzten, den Patienten den aktuellen Zustand der Zähne und des umliegenden Gewebes mit Hilfe von Farbabbildungen graphisch aufzuzeigen. Darüber hinaus bietet es die Möglichkeit, einen graduellen Behandlungsplan mit Hilfe von graphischen Farbabbildungen in einer für den Pa-tienten verständlichen Form zu erstellen.

Hervorzuheben ist die einfache Handhabung des Programms, welches sowohl eine optimale Kommunikation zwischen Ärz-ten und Patienten, als auch zwischen facharztspezifischen und anderen beteiligten Institutionen, wie beispielsweise Kranken-versicherungen und Ämtern, ermöglicht.

Die Galerie des Behandlungsplanes besteht aus mehreren kom-mentierten Bildern. Auf einem DIN A 4 Blatt können zwei bis vier Bilder aufgezeigt werden.
Der Spezialist ist dadurch in der Lage, innerhalb von ca.10 - 20 Minuten einen selbst sehr komplexen Behandlungsplan leicht zu erstellen, zu visualisieren und für den Patienten auszudruck-en. Der Behandlungsplan kann mit dem Patienten somit sofort abgesprochen werden.
dentallogiQ IST DES WEITEREN VERWENDBAR:

Als Instrument zur Patientenmotivation und der daraus resul-tierender Akzeptanz des vorgeschlagenen Behandlungsplanes.
Als Kommunikationsmittel zwischen Arzt (Klinik) und dem Patienten nach dem Beratungsgespräch.
Für die Ausbildung und Fortbildung des Praxis- bzw. Klinikper-sonals.

Für eine Fernberatung oder einen Meinungsaustausch zwischen Spezialisten.

Für die Ausbildung und Prüfung der Studenten/innen sowie der Ärzteweiterbildung.

AUSGANGSSITUATION


Diagnose: Seitliche Schaltlücken im Ober- und Unterkiefer. Periapicale Entzündungen an den Zähnen 13,14,15,17 und 24. Extrusion des Zahnes 16, 18 ist retiniert.

BEHANDLUNGSVORSCHLAG

Es wird ein koplexer Behandlungsverlauf vorgeschlagen. En-dodontische Behandlung des Zahnes 13 und Extraktionen der Zähne 14,15,17,24. Desweiteren ein beidseitiger Sinuslift und Augmentationen der Extraktionsalveolen. Es werden 6 Implantate im Oberkiefer und 3 Implantate im Unterkiefer inseriert. Darauf wird eine Keramsiche, zum Teil metallver-stärkte, Suprakonstruktion eingegliedert.


dentallogiQ

VISUAL TREATMENT PLANNING SOLUTION

THE GOALS OF THE SOFTWARE:

The software was designed to assist in the communication be-tween the dentist (dental office) and the patient, and to enhance the effectiveness of communication between dental professionals (specialists). The software also easily allows the dentist to illus-trate the existing conditions of teeth and supporting tissues with color images, as well as, visualize all the stages of treatment.

dentallogiQ also has the ability to create from two to four im-ages per page which can also include comments. The software allows a dental professional to design, visualize, and print in color a dental treatment plan, all of which can be accomplished in 10-20 minutes.

At the same time it allows a dentist to immediately present and discuss the treatment plan to the patient. With the help of graphic images, the treatment plan can be easily understood by the pa-tient, as well as, other dental professionals.

THE SOFTWARE CAN BE USED:

As a mechanism to facilitate communication between the pa-tient and the dentist after the examination and consultation, as well as, a tool to motivate the patient to follow a proposed treat-ment plan.

As an educational tool for the dental office staff, who with the help of the software, will understand, analyze, and design a treatment plan proposed by a dentist.
As a consultation tool between specialists.

As an educational software for undergraduate and postgraduate students.

In dental schools as a mechanism to evaluate the students.

INITIAL SITUATION (FROM OPG)

Diagnosis: upper jaw – partial teeth absence – IIIrd class Kennedy; lower jaw – partial teeth absence – IInd class Ken-nedy; chronic apical periodontitis of the teeth #13, 14, 15, 17, 24; vertical displacement of the tooth #16; retention of the tooth #18.

SUGGESTED TREATMENT PLAN
Suggested treatment plan: endodontic treatment of the tooth #13: extraction of the teeth #14, 15, 16, 17, 24; bilat-eral sinus lifting; bone grafting in the region of extracted and missing teeth; insertion of six implants on upper jaw and three implants on lower jaw; ceramic (metalceramic) im-plant supported crowns.


пʼятниця, 6 травня 2011 р.

Скажіть своїм стоматологам!


27 травня 2011 року у Києві на базі Головного військового госпіталю пройде благодійна акція "Якість життя для наших батьків".  Пацієнтами будуть ветерани ВВВ та ветерани Чорнобиля.
Акція ініційована Асоціацією Імплантологів та Асоціацією приватних стоматологів України. 

Протягом року акція пройшла у семи містах України. Загалом встановлено майже 900 імплантатів 189 людям похилого віку.

Для цього щоб провести цю акцію до Києва приїдуть більше 300 лікарів-добровольців з усієї України. Більш ніж 20 компаній виробників імплантатів, у тому числі самі відомі у світі бренди,  надають імплантанти безкоштовно.

27 травня протягом дня планується встановити 400 імплантатів 100 беззубим людям. В той же день пацієнти, яким встановлять імплантати, отримають тимчасові штучні зуби і в той же день люди, які протягом десятиліть не вживали тверду їжу, зможуть відчути смак справжнього яблука.

Через три місці тимчасові протези потрібно замінити на постійні. У більшості міст України, де проходила акція, постійне протезування взяли на себе приватні клініки.

Запрошую власників приватних клінік та зуботехнічних лабораторій міста Києва прийняти участь у цій благодійній акції  і взяти на постійне протезування 2-3 пацієнтів. Необхідно виготовити незнімну конструкцію з опорою на чотири імплантати  (загалом 10 штучних зубів) на нижню щелепу та новий повний або частковий протез на верхню щелепу.

Деталі по телефону: 067 -611-50-10.

Оголошення, акція з безкоштовної зубної імплантації та протезування


Оголошення, акція з безкоштовної зубної імплантації та протезування "Якість життя для наших батьків" у Києві - 27 травня 2011


Шановні колеги!

Я думаю, що більшість із вас навіть не здогадується, як страждають беззубі люди. Люди, що користуються знімними пластмасовими протезами, які на ніч треба знімати, страждають також. Їх страждання може змінити стоматологічна імплантація, завдяки якій, людина може отримати штучні зуби, які дуже подібні на справжні. Їх не треба на ніч знімати, а догляд за ними - звичайна зубна щітка.

Хто ж ці беззубі люди? Як правило, це наші батьки, дідусі або бабусі. Проте вони нам не жаліються. Не жаліються тому, що вважать беззубість нормою. Нормою для їхнього віку. Я сам, незважаючи на те, що я стоматолог, усвідомив це лише тоді, коли моя мама сказала, що тими протезами, які я їй зробив, вона не може не те, що їсти, а навіть і розмовляти. 10 років тому, моїй 70-річній мамі зробили імплантацію. Лише минулого року, я усвідомив, що моя мама в Україні така одна.

Звичайно, я розумів, що стоматологічна імплантація - це достатньо дорого, а беззубих людей в Україні дуже багато. Так з'явилася акція "Якість життя для наших батьків". Мою ініціативу підтримали члени Асоціації імплантологів, Асоціації приватних стоматологів України та компанії виробники імплантатів і станом на сьогодні ми безплатно встановили 835 зубних імплантатів  для майже 200 людей похилого віку.

27 травня 2011 року на базі Головного військового госпіталю міста Києва ми плануємо протягом одного дня прооперувати 100 ветеранів Другої Світової Війни та встановити їм 400 імплантатів. Запрошуємо усіх. Приводьте своїх близьких, сусідів, знайомих. 

Довідки за телефоном (044) 227-97-94.

неділя, 1 травня 2011 р.

ODEZWA DO PROFESJONALNYCH STOWARZYSZEŃ STOMATOLOGICZNYCH

Od:

Prof. Jarosław Zabłocki, Prezes Ukraińskiego Stowarzyszenia Implantologów
Dr Miron Uhryn, Prezes Ukraińskiego Stowarzyszenia Prywatnie Praktykujących Lekarzy Dentystów

Lwów, kwiecień 2011


Szanowne Koleżanki i Koledzy z Polski,

Liczba całkowicie bezzębnych pacjentów na świecie jest ogromna. Tylko oni sami oraz
my, lekarze dentyści
wiemy,  jakie to cierpienie. Tylko my możemy ich zrozumieć.
Wiemy, że  te osoby będące przeważnie w podeszłym wieku nie narzekają. Uważają, że bycie  bezzębnym na starość jest normą. Wiemy również, że implantacja stomatologiczna może zmienić jakość życia tych ludzi i uczynić je łatwiejszym. Najlepszym rozwiązaniem dla prawidłowego funkcjonowania pacjenta całkowicie bezzębnego jest implantacja. My implantolodzy wiemy o tym doskonale. A przecież mówimy o tym tylko podczas naszych konferencji i kongresów z nadzieją, że ktoś z grona decydentów nas usłyszy. Że oto w końcu otrzymamy od naszych rządów lub ministerstw nowy, zatwierdzony na poziomie europejskim lub światowym, standard postepowania dla rehabilitacji osób bezzębnych.
Że znajdą się na to fundusze. Ale nikt z decydentów nas nie słyszy. Nie słyszą nas nawet
Ci, którzy cierpią. Oni wszyscy nie biorą udziału w naszych konferencjach!

Co wiedzą o implantacji stomatologicznej przeciętni pacjenci? W mediach pojawia się niewielu dentystów. Oprócz reklam pasty do zębów i kremów do utrzymania protez pacjenci nie widzą w telewizji zbyt wielu programów związanych ze stomatologią! A jeśli widzą, to odnoszą wrażenie , że ​​implantacja to w efekcie końcowym hollywoodzki uśmiech zarezerwowany tylko dla gwiazd filmowych lub osób bardzo zamożnych!

Zdając sobie sprawę z faktu, że nasze społeczeństwo, obywatele, władza,  decydenci – oni wszyscy nie mają świadomości, że implantacja stomatologiczna została wymyślona przed laty jako protokół leczenia osób bezzębnych, zainicjowaliśmy ruch zawodowy na rzecz bezpłatnej implantacji dla osób w podeszłym wieku.  Zatytułowaliśmy go:
"Jakość życia dla naszych rodziców ".

Działając na Ukrainie i w ramach tego programu 400 lekarzy wolontariuszy w ciągu jednego roku wszczepiło około 1000 implantów stomatologicznych. Zostały one wprowadzone
u pacjentów bezzębnych,  w wieku powyżej 80
lat. Pacjenci Ci nie posiadali środków finansowych na opłacenie tego typu zabiegu. Prywatne kliniki bezpłatnie wykonały również stałe, niezdejmowane uzupełnienia protetyczne.

Najstarszym naszym pacjentem była kobieta w wieku 93 lat.Lekarze wolontariusze uczestniczący w akcji „Jakość życia dla naszych rodziców”, Kijów,
25 czerwca 2010 roku
Pacjentki po zaopatrzeniu protezami stałymi, 93 lata i 90 lat


Nasze tezy o niskiej świadomości implantologicznej pacjentów potwierdziły się.
Wszyscy zaplanowani pacjenci zostali poinformowani o szczegółach przyszłej implantacji
i
jak nam się wydawało, otrzymali pełny opis planowanych zabiegów i oczekiwanych rezultatów. Zabiegów odmówiło w sumie około 100 pacjentów. Niektórzy z nich odmówili, gdy dowiedzieli się, że implantacja wiąże się z interwencją chirurgiczną. Inni, kiedy dowiedzieli się, że po tej operacji trzeba parę dni pozostać w szpitalu. Można zaryzykować stwierdzenie, że wszyscy nasi pacjenci byli nieświadomymi ochotnikami. Zgodzili się bowiem na zabiegi według nieznanej im wcześniej procedury i nie mając świadomości efektu końcowego planowanego leczenia. Żaden z naszych pacjentów - ani tych, którzy zgodzili się ani tych, którzy odmówili o implantacji nigdy wcześniej nie słyszał.

Weryfikacja lekarzy uczestniczących w akcji obejmowała sprawdzenie dokumentów uprawniających do prowadzenia tego typu zabiegów (kopie dyplomów lekarza dentysty, zaświadczenia specjalizacyjne chirurga oraz protetyka). Po raz pierwszy w historii, lekarze, którzy na co dzień pracują w instytucjach publicznych, prywatnych, wojskowych
i uniwersyteckich spotkali się razem. Raz w miesiącu pracowali razem w różnych miastach na terenie szpitali wojskowych lub cywilnych i w ciągu jednego dnia wszczepiali od 100 do prawie 300 implantów. Razem pracowali: chirurdzy, protetycy, anestezjolodzy, asystentki, pielęgniarki i personel szpitali. Firmy produkujące implanty stały się naszymi partnerami. Dostarczyły bezpłatnie implanty swoim klientom, którzy wzięli udział w akcji. Wszystkie implanty posiadały stosowne certyfikaty i dopuszczenia do stosowania.

U pacjentów dokonano niezbędnych badań diagnostycznych.  Wykonano zdjęcie pantomograficzne, badania krwi i fluorografię. Wszyscy pacjenci byli starannie kwalifikowani, uzyskali zgodę na operację od specjalistów szpitala wytypowanego do prowadzenia zabiegów. Pacjenci zostali przyjęci do szpitala, gdzie przebywali pod obserwacją lekarzy przez pięć dni (dwa dni przed zabiegiem i trzy dni po zabiegu).

We wszystkich miastach akcja zawsze odbywała się jako operacja wojskowa, ponieważ wolontariusze biorący udział w zabiegach nigdy wcześniej nie pracowali razem i nigdy wcześniej nie odwiedzali instytucji medycznej, w której pracowali. Wszyscy uczestnicy zostali podzieleni na zespoły. Każdy zespół składał się z czterech osób: chirurga, protetyka i dwóch asystentów. Podczas akcji pracowało specjalne centrum logistyczne, gdzie uczestnicy otrzymywali niezbędne informacje. Każdy  uczestnik mógł zobaczyć swoje przyszłe miejsce pracy (przebieralnie i zaplecze, lokalizację sali chirurgicznej lub gabinetu protetycznego), jak również otrzymać informacje o tym, gdzie aktualnie przebywa jego pacjent. Chirurg otrzymywał kartę medyczną pacjenta i oceniał zdjęcie rentgenowskie na 15-30 minut przed zabiegiem. Jeden chirurg w ciągu dnia operował nie więcej trzech pacjentów.Standardowy protokół leczenia

Niezależnie od przyzwyczajeń klinicznych, poglądów i zapatrywań - wszyscy lekarze wykorzystywali ten sam protokół  zabiegowy - cztery równolegle zainstalowane implanty
z łącznikami
w bezzębnej żuchwie, pomiędzy otworami bródkowymi. Po zabiegu lekarze implantujący odprowadzali pacjentów do gabinetów protetycznych, gdzie protetyk mocował tymczasowe, niezdejmowane uzupełnienia protetyczne, wykonane z tworzywa akrylowego według specjalnie przygotowanych wcześniej szablonów.
Chirurdzy pracowali w salach operacyjnych profilu ogólnego na horyzontalnych stołach operacyjnych, różniących się ergonomicznie od konwencjonalnych stanowisk stomatologicznych w jakie wyposażone są kliniki prywatne. Lampy operacyjne i systemy ssące zapewniał szpital. Fizjodespensery, jak również całe instrumentarium niezbędne do implantacji, lekarze wolontariusze przywieźli ze sobą.

W trakcie wykonywanych zabiegów niektórzy lekarze śpiewali pieśni, inni zaś wykorzystywali sposobność podpatrzenia bardziej zaawansowanych kolegów, uczestnicząc w pewnego rodzaju „kursach mistrzowskich” i mając szanse popatrzyć „na ręce” znanym operatorom. Dziennikarze, którzy mieli dostęp do sal operacyjnych z przyjemnością przeprowadzali wywiady wśród lekarzy, anestezjologów i wszystkich wolontariuszy uczestniczących w akcji, nie ukrywających radości z wykonywanej pracy. Należy zaznaczyć, że na początku tej akcji wrażenia lekarzy były różne. Na początku niezrozumienie, ostrożność z elementami niedowierzania. Z czasem pojawiało się zadowolenie i duma z uczestniczenia w ważnym społecznie przedsięwzięciu,  radość,  poczucie konieczności uczestnictwa.  Przyjemność związana nie tylko z poczuciem zawodowego spełnienia podczas operowania złożonego przypadku, ale również z misją społeczną. Z zaangażowaniem w akcję dobroczynną. Taką, na jaka często nie ma czasu podczas realizacji swoich codziennych działań zawodowych.Wywiad, pacjent oraz obserwator-ekspert międzynarodowy
Wszystkie ukończone prace prezentowane były w trakcie wystawy, podczas 5 Konferencji Wschodnioeuropejskiej, która odbyła się we Lwowie, 10-12 marca  2011 roku. Firma Kwintesencja ufundowała specjalną nagrodę za najlepszą pracę kliniczną dla wybranego chirurga i protetyka uczestniczącego w akcji .

Podczas konferencji we Lwowie o akcji dowiedzieli uczestniczący w niej znani specjaliści międzynarodowi: Chantelle Malevez, Karl-Erik Kanberg, Carlo Maiorana, Pascal Valentini, Fuad Curie, Rafi Romano, Marcus Schlee, Istvan Urban i inni. Większość
z nich z wyraziła zgodę
na uczestnictwo w naszej kolejnej akcji w Kijowie, zarówno jako obserwatorzy międzynarodowi, jak również lekarze wolontariusze.

Oczywiście, nie możemy zastąpić programów rządowych, ale nasze działania mogą zwrócić uwagę na ten problem wśród społeczeństwa i władz publicznych, rządów, mediów.
Promocja implantologii i implantoprotetyki pozwoli na zmianę standardów leczenia stomatologicznego pacjentów bezzębnych.  Umożliwi wprowadzenie nowych procedur leczenia, takich na jakie oczekują nasi pacjenci. Rolą stowarzyszeń zawodowych jest bowiem promocja zdrowia i lepszych standardów leczenia, a nie jedynie wystąpienia podczas zamkniętych konferencji specjalistycznych. Społeczna aktywność członków tych stowarzyszeń sprawia, że ​​organizmy te są bardziej żywe, mniej formalne. Pozwala na wymianę doświadczeń zawodowych. Promuje i lobbuje za wprowadzeniem nowych norm społecznych.

Miło jest nam oznajmić, że nasz projekt jest już wspierany w innych krajach.
Pierwsze zabiegi przeprowadzono już Warszawie (Polska). 9 maja akcja odbędzie się w Sofii (Bułgaria) a 15 października w Tbilisi (Gruzja). Zapraszamy wszystkich chętnych do Kijowa 26-27 maja 2011 r, gdzie na terenie szpitala wojskowego planujemy zoperowanie 100 pacjentów . Wprowadzonych zostanie 400 implantów i 100 protez tymczasowych w tym samym dniu. Pracować będziemy na 30-tu salach operacyjnych z udziałem 30 protetyków
i 25 zespołów zabiegowych.

Zapraszamy Was. Pomóżcie w rozpropagowaniu tej akcji
w Waszym kraju. Przynieście ulgę swoim pacjentom, rozwińcie implantologię i świadomość implantologiczną wśród Waszych przyszłych pacjentów. Sprowokujcie swoim działaniem zainteresowanie mediów i władz odpowiedzialnych za finansowanie promocji zdrowia w społeczeństwie.


Pozdrawiamy,

Jarosław Zabłocki
Miron Uhryn